การประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการฯ ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานจากหลายหน่วยงาน ตามสาขาความเชี่ยวชาญ อาทิ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ e-learning กองประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กทม.) โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1) พิจารณาความก้าวหน้าในการดําเนินกิจกรรม อพ.สธ.-มสด. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2) การจัดทําสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย 3) การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มสด. 4) การสมัครสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต