ความเป็นมา

    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.)

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน มุ่งเน้นการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับการนำทรัพยากรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เช่น นวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพ/กายภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ด้วยการพัฒนาเป็นนวัตกรรม การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2561 – 2565 แนวทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 ซึ่งมุ่งส่งเสริมความเชี่ยวชาญตามสาขาอัตลักษณ์สาขาอัตลักษณ์และสาขาอื่นตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย พร้อมกับการบริการทางวิชาการภายใต้การจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัย

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมจากฐานข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพ /กายภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อการสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านเกษตรกรรมยั่งยืน รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย คือ กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายทางด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ จากการจัดการเรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

    สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานผู้ประสานงานโครงการ อพ.สธ.-มสด. ดำเนินการสนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมแบบบูรณาการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนการเรือน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะจนสิ้นสุดโครงการ พร้อมนำส่งรูปเล่มรายงานผลเมื่อดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแผนแม่บท อพ.สธ.-มสด.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

    เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยศึกษาวิจัยทรัพยากรทรัพยากรชีวภาพ /กายภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อการสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านเกษตรกรรมยั่งยืน และเผยแพร่องค์ความรู้ในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติ