กิจกรรมการเยี่ยมชมศูนย์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ พื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากร โครงการ อพ.สธ.-มสด. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา หัวหน้าโครงการพันธุกรรมพืชอนุรักษ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ พื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากร โครงการ อพ.สธ.-มสด. ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (หอมขจรฟาร์ม) ภายใต้กิจกรรมค่ายพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 4 และ 5 จำนวน 58 คน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายเฉลิมชัย แสงอรุณ นักวิจัยและผู้จัดการหอมขจรฟาร์ม เป็นวิทยากรนำชมพื้นที่ และ ดร.สุชยา เกียรติประจักษ์ หัวหน้าโครงการและอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง "การอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาสังคม" ให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมจันทร์เจริญ อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต