กิจกรรมสำรวจชุมชนตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากภูมิปัญญาไทยต่อยอดเชิงธุรกิจ

เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์จากหลักสูตรต่าง ๆ อาทิเช่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ร่วมกันดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาไทยสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ โดยการลงพื้นที่และสำรวจความต้องการของชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรน้ำลูกยอเพื่อสุขภาพ ตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการระดมสมองจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อนำผลผลิตที่มีอยู่ในพื้นที่ คือลูกยอ มาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะวุ้นจากการหมักน้ำลูกยอ และผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้ในการทำน้ำลูกยอเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด ในลักษณะการสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืนตามหลัก “ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ (Circular Economy)