ข้าวหอมมะลิแดงและตาล

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ