ลูกหว้า

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ