โพมล้างมือ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ