ข้าวไรซ์เบอร์รีและมะม่วงน้ำดอกไม้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ