ยา 9 เม็ด

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ