สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

About

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งานสวนพฤกษศาสตร์โมหาวิทยาลัยสวนดุสิตหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโรงเรียนประทายได้เข้าร่วมโครงการเพื่อสนองพระราชดำริ

เหตุที่ ไม่มีวิชาใด ที่ไม่เกี่ยวกับธรรมชาติ ไม่มีทฤษฏีใด ไม่มีสูตรใด ไม่มีสมการใดที่มิได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติ เพียงสัมผัสธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติ

ในสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต?
ทะเบียนพรรณไม้

ข้อมูลพันธ์ไม้ในมหาวิทยาลัย และ ศูนย์การศึกษา
แผนที่สวนพฤกษศาสตร์

แผนที่ และ ตำแหน่งต้นไม้ในพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กิจกรรม

กิจกรรม งานที่จัดขึ้นในสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประสานงาน

  • Email address

    contact@dusit.ac.th

  • Phone Number

    0 2244 5000

  • Location

    295 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300